Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

amoniak
9746 b2da
Reposted fromconey coney viasilence89 silence89
amoniak
6947 d523
Reposted fromyumikotm yumikotm viaNaitlisz Naitlisz

September 27 2016

amoniak
6925 796d
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viasilence89 silence89

September 26 2016

amoniak
7635 368f 500
Reposted fromdafil dafil viaNaitlisz Naitlisz

September 24 2016

amoniak
Reposted fromdoener doener viaadhara adhara
amoniak
Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy ja z dobrych, czy ze złych,
czy to Twoje jest rozdanie,
czy mam karty w rekach swych?

Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy mam oddać się na złom,
czy dostawszy tęgie lanie
jeszcze nie pchać się na prom?

Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy szaleństwo jest tuż-tuż,
czy to Tyś miał, Panie, w planie,
żeby nie żałować róż?
— Agnieszka Osiecka, "Deus ex machina"
Reposted fromcudoku cudoku viaTheWhiteKnight TheWhiteKnight

September 23 2016

amoniak
amoniak
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaadhara adhara
amoniak
6485 248c 500
Reposted fromverronique verronique viasilence89 silence89
amoniak
Oh, Churchill, Ty śmieszku xD
amoniak
Reposted fromNaitlisz Naitlisz

September 20 2016

amoniak
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
amoniak
5602 9650
Reposted fromparkaboy parkaboy viaadhara adhara
amoniak
5917 0489 500
Reposted frombastiontur bastiontur viakyte kyte

September 19 2016

amoniak
7217 8e7e 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasilence89 silence89
amoniak
3048 fb6d 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaadhara adhara
amoniak
5344 7108
Reposted fromMiziou Miziou viaadhara adhara
amoniak
Reposted fromsamuso samuso viaadhara adhara
amoniak
amoniak
2299 8f57 500
Reposted fromverronique verronique viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl