Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

amoniak
7516 1ec5 500
good morning, first world
Reposted fromlukster lukster
amoniak
Reposted fromtfu tfu
amoniak
0985 e88f 500
Reposted fromcontroversial controversial
amoniak
Kimberley, Australia
Reposted frompulchritudo pulchritudo

October 26 2016

amoniak
Reposted fromkilly killy
amoniak
8511 262c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
amoniak
0052 8a2f 500
Reposted fromlijuan lijuan
amoniak
Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy. 
— Jonathan Carroll
Reposted frommadeliine madeliine
amoniak
Reposted fromcarfreitag carfreitag

October 25 2016

amoniak
5013 5bd4
Reposted frompablafiorella pablafiorella viazabka zabka

October 22 2016

amoniak
0814 b136 500
Reposted fromnyaako nyaako
amoniak
9883 d126
Reposted frommorphicresonance morphicresonance
amoniak
6507 dc0c 500
Reposted fromwtulona wtulona
amoniak
0829 1283
Reposted fromnyaako nyaako

October 21 2016

amoniak
4543 5314 500
Reposted fromcorvax corvax

October 20 2016

amoniak
Chciałabym, żeby ktoś mnie uratował. Chciałabym, żeby przyszedł ktoś, kto będzie mnie niósł przez życie, do kogo się mocno przytulę i nigdy nie puszczę; kto nie wykorzysta tego, że bez niego nie daję sobie rady, że jestem słaba i bezbronna. Moim największym marzeniem jest osoba, która zaakceptuje i weźmie mnie taką, jaka jestem, nieidealną, rozdygotaną, niestabilną, nadwrażliwą, razem z całym moim bagażem złomu doświadczeń, jaki codziennie noszę. Ktoś, kto poradzi sobie z tym, że ja się od ludzi uzależniam, uwieszam na nich i nie chcę puścić nawet na chwilę; kto zmierzy się z moimi mechanizmami niedopuszczania ludzi do siebie, kto się nie zniechęci i nie straci nadziei, że pod tym gruzem nienawiści i kąśliwości jest człowiek warty uwagi, zasługujący na miłość i dobro.
— zabka.soup.io
Reposted fromzabka zabka
amoniak
amoniak
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialavandehibou lavandehibou

October 19 2016

amoniak
Reposted fromcarfreitag carfreitag
5076 c86e 500

all-the-other-humans:

Fucking physics

Reposted fromlychnis lychnis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl