Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

amoniak
6184 8b25 500
Reposted frompiehus piehus viasilence89 silence89
amoniak
5595 50e5
Reposted fromsemtex semtex viaFiodor11 Fiodor11
amoniak
9934 f73d
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy viakyte kyte

August 21 2016

amoniak
2035 26e3 500
Reposted fromStainless Stainless
amoniak
Na takim świecie nie wolno rodzić dzieci. Nie wolno przedłużać cierpienia. Nie wolno rozmnażać tych chutliwych zwierząt, które nie wiedzą, co to stałość uczuć, które powodują się kaprysami i zachciankami pchającymi je raz w tym, to znów w innym kierunku.
— Virginia Woolf
Reposted fromavooid avooid
amoniak
amoniak
8782 d234 500
Reposted fromPrzerwaNaKawe PrzerwaNaKawe viaSzczurek Szczurek
amoniak
5946 dad5
Reposted fromrof rof viaSzczurek Szczurek

August 20 2016

amoniak
3644 4be0
Reposted fromsaiwala saiwala
amoniak
0352 1789
Reposted fromzciach zciach viaadhara adhara

August 19 2016

amoniak
3873 5389 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viasilence89 silence89

August 17 2016

amoniak
Reposted fromFlau Flau viasilence89 silence89

August 16 2016

amoniak
7664 48ee 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakyte kyte

August 15 2016

amoniak
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
amoniak
amoniak
7944 ebe4
Reposted fromvs vs viaNaitlisz Naitlisz
amoniak
amoniak
amoniak
Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja czy zrezygnować czy próbować jeszcze bardziej.
— życie.
Reposted fromcorvax corvax viasilence89 silence89
amoniak
3425 c2dc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl