Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

amoniak
Reposted fromFlau Flau
amoniak
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo

February 17 2018

amoniak
3160 d06b
Reposted fromGIFer GIFer

February 16 2018

amoniak
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek
amoniak
Reposted fromzuckerente zuckerente
amoniak
3582 0ebf 500
Reposted fromoopsiak oopsiak
amoniak
9829 1ddd 500
Reposted fromgrobson grobson
2024 7823 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
amoniak
Thieves stopping a robber
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromanke anke
amoniak
0205 dfc8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
amoniak
4238 ec58 500
Reposted frompapaj papaj
amoniak
Not that this kind of statistics is of any use... People who want to murder just switch to Trucks of piece or Arson when weapons are prohibited.
Reposted fromFlau Flau

February 15 2018

amoniak
Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.
— Julian Tuwim
Reposted fromintotheblack intotheblack
amoniak
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
— zabka dawno temu
Reposted fromzabka zabka
amoniak
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
amoniak
1246 6f79
Reposted frompszemek pszemek

February 14 2018

amoniak
amoniak
Reposted fromlaserpony laserpony
amoniak
8589 7abf 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl