Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

amoniak
3281 1d5f
Reposted frompaki paki
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Paper Airplane Database
www.foldnfly.com/
Reposted fromgruetze gruetze
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
2799 b66c 500
Reposted fromtfu tfu

November 06 2018

amoniak
9173 40ec 500
amoniak
Reposted fromFlau Flau

November 04 2018

amoniak
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga
amoniak
8517 8d8e 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
amoniak
3612 a46e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
amoniak
8420 9732 500
Reposted fromtfu tfu

November 02 2018

amoniak
2358 2285 500
Dedykuję tym, którzy najbardziej się boją, że zabije ich jakiś terrorysta wysadzający się w powietrze przed ratuszem w Koluszkach XD
Reposted fromstrzepy strzepy

October 30 2018

amoniak
5415 b81f 500
Reposted fromhagis hagis
amoniak
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa

October 28 2018

amoniak
4080 be5a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
amoniak
3791 e443
Reposted fromtichga tichga

October 25 2018

amoniak
F*ck you, European Union
Reposted fromtgs tgs

October 23 2018

amoniak
0482 4260 500
Reposted frompunisher punisher
amoniak
Reposted fromFlau Flau

October 21 2018

amoniak
8337 69a6
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl