Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

amoniak
Reposted fromdramaaddict dramaaddict
amoniak
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...”
— Janusz Kofta: Juz tylko sie znamy
Reposted frommilsabelle milsabelle
amoniak
Reposted fromedwes edwes
amoniak
amoniak
Reposted fromFlau Flau
amoniak
Star Wars Vinyl hologram
Reposted fromtgs tgs
amoniak
1309 3858
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
amoniak
1723 feca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
amoniak
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky
amoniak
amoniak

September 21 2017

amoniak
Reposted fromFlau Flau

September 20 2017

amoniak
1526 1185
Reposted fromSzczurek Szczurek
amoniak
8712 c39a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
amoniak
7505 293f
Reposted fromSzczurek Szczurek
amoniak
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem

September 19 2017

amoniak
Reposted fromgruetze gruetze

September 18 2017

amoniak
6703 31b4 500
Reposted fromhagis hagis
amoniak
9959 1203
cute, eh?
Reposted fromzungud zungud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl