Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

amoniak
amoniak
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
amoniak
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
— Richard Paul Evans "Papierowe marzenia"
Reposted fromincentive incentive
amoniak

June 13 2017

amoniak
1364 aa49
Reposted fromtichga tichga
amoniak
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
8108 b280 500

avoidantknife:

I feel like a mom on facebook reblogging this but I genuinely like it. I want to make this into a full size poster and put it in my 3rd grade classroom but I’m 20 yrs old and not a teacher

Reposted fromdelorez delorez
7824 b964
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 11 2017

amoniak
Reposted fromSardion Sardion
amoniak

verschwoerer: Don’t forget that what they want us to be afraid of is the least of our worries. This graph is reality.

Reposted frommr-absentia mr-absentia

June 09 2017

amoniak
Reposted fromscience science
amoniak
Reposted fromgruetze gruetze
amoniak
Reposted fromgruetze gruetze
amoniak
Reposted fromkonnex konnex

June 07 2017

amoniak
amoniak
8856 aca3
Reposted fromsosna sosna

June 06 2017

amoniak
amoniak
8661 9b9c 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
amoniak
Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl