Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

amoniak
Fixing a zipper
Reposted fromtgs tgs

June 26 2019

amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromnaich naich

June 23 2019

amoniak

June 21 2019

amoniak
Reposted fromzelbekon zelbekon

June 18 2019

amoniak
6607 f3f7 500
Reposted fromtgs tgs
amoniak
6150 45c5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
amoniak
4995 97a3 500
Reposted fromfungi fungi viaNaitlisz Naitlisz
amoniak
Reposted fromtgs tgs viaLeguanien Leguanien
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
amoniak
amoniak
4516 cfd9 500
3
Reposted fromsponzy sponzy

June 15 2019

amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromFlau Flau
amoniak
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba
amoniak
3544 86b6
Reposted fromdy dy
amoniak
8266 d307 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna

June 13 2019

amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromtgs tgs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl